Speleološka udruga “Kraševski zviri” Ivanec osnovana je u ožujku 2009. godine te je aktivna članica Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza (KS HPS). Inicijativu za osnivanjem speleološke udruge pokreče Tomica Matišić, kao jedan od osnivača uz Marija Musulina i pok. Emila Gluhaka tada pročelnika Stanice gorske službe spašavanja Varaždin. Nakon osnivanja speleološke udruge započeto je sa organiziranjem speleoloških tečajeva te istraživanjem speleoloških objekata na području Varaždinske županije te općenito na području Republike Hrvatske.

Ciljevi i djelatnosti Udruge

Udruga je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji, ispostava Ivanec. Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruga se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Izvršni odbor.

Ciljevi Udruge su:

 • zaštita okoliša i prirode (očuvanje prirode, zaštita okoliša, zaštita voda i mora, očuvanje prirodne baštine, očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora),
 • obrazovanje, znanost i istraživanje (znanost, stručni rad i istraživanje, interdisciplinarna područja znanosti, prirodne znanosti, znanstvenoistraživački rad, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola i seminara, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, popularizacija znanosti.

Djelatnosti Udruge su:

 • planiranje rada i razvitka speleologije;
 • populariziranje speleologije, posebice među djecom, mladima, studentima i nastavnicima;
 • okupljanje i organiziranje svih zainteresiranih osoba koje se bave ili se žele baviti speleologijom;
 • stručno osposobljavanje članova za speleološka istraživanja;
 • organiziranje speleoloških tečajeva, radionica i škola;
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog i znanstvenog rada svojih članova;
 • organiziranje općih speleoloških istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova, seminara i predavanja;
 • obavljanje topografskih, geodetskih, fotografskih, video i ostalih snimanja speleoloških objekata;
 • organiziranje i obavljanje znanstvenih i stručnih speleoloških istraživanja i istraživanja u kršu (geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških, ekoloških, fizikalno-kemijskih, bioloških, arheoloških i dr.) sukladno zakonskim propisima;
 • izdavanje knjiga i drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima;
 • organiziranje i obavljanje speleoronilačkih istraživanja i edukacija članova;
 • stvaranje uvjeta i poticanje sportskih i tjelesnih aktivnosti s ciljem unapređivanja zdravlja, tjelesne spremnosti i zadovoljenja potreba za sportskim dostignućima članova;
 • organiziranje djelatnosti na zaštiti prirode, skrb o očuvanju i zaštiti speleoloških objekata i drugih krških fenomena;
 • organiziranje osposobljavanja svojih članova za pomoć u slučaju elementarnih nepogoda;
 • suradnja sa speleološkim i srodnim društvima u zemlji i inozemstvu, stručnim i znanstvenim ustanovama i nadležnim državnim ustanovama i tijelima Republike Hrvatske;
 • skrb o održavanju, korištenju i upravljanju prostorijama i speleološkom opremom koje je Udruga vlasnik ili korisnik;
 • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova;
 • ukupnom aktivnošću Udruge moralno i odgojno djelovati na članstvo;
 • izrada edukacijsko-interpretacijskih materijala iz područja djelatnosti Udruge;
 • sudjelovanje u izradi prijedloga, odnosno davanjem mišljenja o prijedlozima zakona, uredbi, pravilnika, planova, programa, smjernica, preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruge;
 • pružanje stručne pomoći pri izradi stručnih dijelova studija kao što su Studija utjecaja na okoliš, Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata te Strateških studija utjecaja na okoliš, istraživanja u svrhu izrade stručnih podloga za proglašavanje zaštićenih područja, istraživanja u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima;
 • prikupljanje podataka za upotpunjavanje speleološkog katastra Republike Hrvatske;
 • pokretanje drugih odgovarajućih aktivnosti u skladu s osnovnim ciljevima Udruge.